Dzień 1

1 czerwca

środa

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

15:30 – 16:00

Otwarcie Forum

16:00 – 16:10

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w świetle przepisów pzp. Mediacje i inne polubowne sposoby na rozwiązywanie sporów w sprawach majątkowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

16:10 – 16:50

adw. Jerzy Pieróg

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd lub który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd w najnowszym orzecznictwie KIO.

16:50 – 17:30

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Przerwa

17:30 – 17:50

Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi przez zamawiającego w świetle przepisów pzp – wybrane zagadnienia.

17:50 – 18:30

mec. Zbigniew Pawlak   

Rekomendacje UZP w zamówieniach informatycznych. Specyfika rynku zamówień IT i praktyczne wskazówki co do działań, jakie zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego; wpływ decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania, a następnie realizacji umowy oraz eksploatacji rozwiązań informatycznych.

18:30 – 19:10

Iwona Ziarniak

Kolacja

20:00

Dzień 2

2 czerwca

czwartek

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Złożenie oferty z rażąco niską ceną. Wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień i ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego w najnowszym orzecznictwie KIO.

9:00 – 9:40

mec. Piotr Trębicki

Skuteczne powierzenie pracownikowi zamawiającego obowiązków w zakresie zamówień publicznych, których wykonanie należało dotychczas do kierownika zamawiającego. Forma i treść powierzenia.

09:40 – 10:20

mec. Wojciech Piórkowski

Odpowiedzialność z tytułu dfp za wydanie pracownikowi – przez przełożonego lub kierownika jednostki – polecenia służbowego naruszającego obowiązujące przepisy prawa w zakresie zamówień publicznych.

10:20 – 11:00

dr Ewaryst Kowalczyk

Przerwa

11:00 – 11:30

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych. Rozwój Platformy Elektronicznego Fakturowania.

11:30 – 12:00

Michał Paćkowski

Czy każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania? Analiza wybranych przykładów.

12:00 – 12:40

mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Udzielanie wywiadów a składanie oświadczeń dla prasy – błędy, jakich powinien unikać kierownik zamawiającego w kontaktach z dziennikarzami. Dobry wizerunek w mediach społecznościowych. Sposoby skutecznego komunikowania się z mieszkańcami za pomocą telewizji, radia, prasy czy internetu a ustawa o dostępie do informacji publicznej.

12:40 – 13:20

Rafał Guzowski

Obiad

13:20 – 15:00

Kto, kiedy i na jaki zakres powinien wystawiać wykonawcom referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia publicznego? Co powinno się znaleźć w treści referencji? Jak oceniać referencje składane przez wykonawców?

15:00 – 15:40

Jerzy Wysocki

Jak opracować prawidłowe klauzule waloryzacyjne do umowy o zp na podstawie art. 439 pzp? Na co w szczególności powinien zwrócić uwagę zamawiający?

15:40 – 16:30

Piotr Pieprzyca

Konflikt interesów jako podstawa wyłączenia z postępowania pracowników zamawiającego w świetle przepisów pzp w praktyce.

16:30 – 17:10

Paweł Trojan

Kolacja

19:00

Dzień 3

3 czerwca

piątek

Śniadanie

8:00 – 9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Rejestr umów powyżej 500 zł – nowy obowiązek zamawiających z sektora publicznego, obowiązujący od 1 lipca 2022 r.

9:00 – 9:40

Jacek Jerka

Udzielanie zamówień do progu 130 tys. zł ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur wewnętrznych (uzależnionych od wartości zamówienia) i dokumentów potwierdzających udzielanie zamówień podprogowych.

9:40 – 10:20

Agnieszka Szulakowska

Obowiązki sprawozdawcze zamawiającego związane z wykonaniem umowy. Raport i ogłoszenie o wykonaniu umowy w praktyce.

10:20 – 11:00

Michał Zastrzeżyński

Podsumowanie i zakończenie Forum

11:00

Wśród prelegentów