Dzień 1

10 czerwca

czwartek

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Otwarcie pierwszego dnia Forum

9:00 – 9:10

Wystąpienie Gościa Specjalnego

9:10 – 10:00

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w świetle przepisów nowego pzp. Mediacje i inne polubowne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach majątkowych

10:00 – 10:50

mec. Jerzy Pieróg

Nowe obowiązki zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wybrane zagadnienia

10:50 – 11:40

Ewa Wiktorowska

Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi przez zamawiającego w świetle przepisów nowej ustawy

11:40 – 12:30

mec. Zbigniew Pawlak

Przerwa

12:30 – 13:00

Złożenie oferty z rażąco niską ceną, nadużywanie zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, nieskładanie środków dowodowych lub innych dokumentów na wezwanie, bezprzedmiotowe odwołania

13:00 – 13:50

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Pozacenowe kryteria oceny ofert w trybie podstawowym w świetle przepisów nowej ustawy

13:50 – 14:40

mec. Piotr Trębicki

Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne na dostawy i usługi na przykładzie konsorcjum w świetle przepisów nowego pzp. Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum w dotychczasowej praktyce i orzecznictwie

14:40 – 15:30

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Podsumowanie pierwszego dnia Forum

15:30

Dzień 2

11 czerwca

piątek

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Otwarcie drugiego dnia Forum

9:00 – 9:10

Udzielanie zp do progu 130 tys. zł ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur wewnętrznych (uzależnionych od wartości zamówienia) i wskazaniem zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy ich udzielaniu

9:10 – 10:00

Agnieszka Szulakowska

Wpływ nowego pzp na praktykę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10:00 – 10:50

dr Ewaryst Kowalczyk

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w zakresie regulacji prawnych dotyczących form tej komunikacji w postępowaniu, w szczególności komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (właściwości tych środków, możliwość odstąpienia od ich użycia, obowiązki informacyjne po stronie zamawiającego w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych komunikacji oraz konsekwencje wyboru i użytkowania środków komunikacji elektronicznej)

10:50 – 11:40

Iwona Ziarniak

Konflikt interesów jako sytuacja, w której pracownicy zamawiającego biorący udział w prowadzeniu postępowania lub mogący wpłynąć na jego wynik mają interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym postępowaniem

11:40 – 12:30

Jerzy Wysocki

Przerwa

12:30 – 13:00

Podmiotowe środki dowodowe w świetle przepisów nowej ustawy, w szczególności: oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; wezwanie wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych; żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych

13:00 – 13:50

Piotr Pieprzyca

Specyfikacja warunków zamówienia w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna jej treści

13:50 – 14:40

Ewa Żak

Klauzule abuzywne – jako istotne, wynikające z nowego pzp zapisy, których zamawiającemu nie wolno wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne

14:40 – 15:30

mec. Jarosław Jerzykowski

Podsumowanie i zakończenie Forum

15:30

Wśród prelegentów