Dzień 1

24 maja 2023

środa

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

15:30 – 16:00

Otwarcie Forum

16:00 – 16:10

Tajemnica przedsiębiorstwa z punktu widzenia zamawiającego: co w praktyce może być tajemnicą przedsiębiorstwa; zasada jawności czy tajemnica przedsiębiorstwa – co ma pierwszeństwo; odtajniać czy nie odtajniać – jak powinien zachować się zamawiający; terminy zaskarżenia czynności zamawiającego związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa

16:10 – 16:50

adw. Jerzy Pieróg

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne a granice jego zmiany

16:50 – 17:30

r. pr. Irena Skubiszak-Kalinowska

Przerwa

17:30 – 17:50

Reguły usuwania „wad” w przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

17:50 – 18:30

r. pr. Zbigniew Pawlak   

Organizacja i praca działu zamówień publicznych w jednostce zamawiającego, w szczególności: wewnętrzne regulacje organizacyjne, kształcenie pracowników, organizacja pracy i zadania komisji przetargowej, pomocnicze działania zakupowe, wspólne udzielanie zamówień

18:30 – 19:10

Piotr Pieprzyca

Kolacja

20:00

Dzień 2

25 maja 2023

czwartek

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Praktyka ustalania terminu wykonania zamówienia – możliwości i nieprawidłowości w tym zakresie

9:00 – 9:40

dr Ewaryst Kowalczyk

Pozasądowe rozwiązywanie sporów między zamawiającym a wykonawcą w drodze mediacji; korzyści, jakie może osiągnąć zamawiający, występując o rozwiązanie w ten sposób powstałego sporu

09:40 – 10:20

r. pr. Marzena Jaworska

Możliwość zastosowania wezwania do uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych względem wykonawcy, który wprowadził w błąd zamawiającego, w sytuacji gdy w ogłoszeniu i dokumentach zamówienia zamawiający nie przewidział fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania z art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 pzp

10:20 – 11:00

Paweł Trojan

Przerwa

11:00 – 11:30

Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania i ich wpływ na jakość oraz efektywność postępowania: inwentaryzacja zasobów i potrzeb; analiza rynku i wpływ wiedzy merytorycznej oraz świadomości realiów rynkowych na podejmowane przez zamawiającego czynności w kontekście rzeczywistych potrzeb zamawiającego

11:30 – 12:10

Iwona Ziarniak

Obowiązki informacyjne zamawiających a jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności obowiązek poinformowania o: kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, złożonych ofertach, terminie otwarcia ofert, udostępnieniu ofert, udzieleniu zamówienia, ponownym wszczęciu postępowania i wykonaniu umowy; obowiązki informacyjne względem Prezesa UZP

12:10 – 12:50

Michał Zastrzeżyński

Wprowadzanie przez zamawiającego zmian do zawartej umowy, przede wszystkim w zakresie: terminu wykonania zamówienia, przedmiotu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w praktyce i w ocenie kontroli

12:50 – 13:30

r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Obiad

13:30 – 15:00

Określenie zasad pracy komisji przetargowej w kontekście komunikacji elektronicznej – rodzaje dokumentów, sposób ich podpisywania, obieg dokumentów w jednostce zamawiającego oraz ich archiwizacja

15:00 – 15:40

Magdalena Michałowska

Dynamiczny system zakupów – co zyskuje zamawiający, który go ustanowi, a co traci, kiedy tego nie zrobi?

15:40 – 16:20

Adam Wiktorowski

Przesłanki i konsekwencje unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego z własnej inicjatywy; odpowiedzialność zamawiającego za naruszenie w tym zakresie dyscypliny finansów publicznych

16:20 – 17:00

Agnieszka Szulakowska

Kolacja

19:00

Dzień 3

26 maja 2023

piątek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Pozacenowe kryteria oceny ofert. Jakie korzyści może osiągnąć zamawiający, jeśli je zastosuje?

9:00 – 9:40

Konrad Różowicz

Warunki udziału w postępowaniu i ich związek z opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadą proporcjonalności w przygotowywanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

9:40 – 10:20

Ewa Żak

Skuteczność realizacji zamówień w trybach negocjacyjnych – studium przypadku, praktyka i sposób realizacji uprawnień zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

10:20 – 11:00

r. pr. Wojciech Piórkowski

Podsumowanie i zakończenie Forum

11:00

Wśród prelegentów