Dzień 1

12 czerwca 2024

środa

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

15:30 – 16:00

Otwarcie Forum

16:00 – 16:10

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16:10 – 16:40

Mediacje w jst jako najszybszy sposób rozwiązywania konfliktów między stronami umowy w kontekście wydatkowania środków publicznych z Krajowego Planu Odbudowy

16:40 – 17:20

adw. Jerzy Pieróg

Na jakie działania lub zaniechania pracowników zamawiającego powinien zwrócić uwagę jego kierownik? Wskazanie wybranych dobrych i złych praktyk oraz ich konsekwencji dla jednostki i jej kierownika w związku z zasadą efektywności

17:20 – 18:00

r. pr. Irena Skubiszak

Złożenie oświadczenia o występowaniu lub braku występowania konfliktu interesów między stronami postępowania a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych

18:00 – 18:40

Krzysztof Puchacz

Unieważnienie postępowania ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

18:40 – 19:20

r. pr. Marzena Jaworska

Kolacja

20:30

Dzień 2

13 czerwca 2024

czwartek

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Zagrożenie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawidłowe wszczęcie procedury self-cleaningu

9:00 – 9:40

r. pr. Marcin Meducki

Rola, zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej za zgodne z przepisami pzp prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

09:40 – 10:20

r. pr. Wioleta Hucał

Wydanie pracownikowi polecenia służbowego naruszającego obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa karnego i prawa zamówień publicznych

10:20 – 11:00

Jacek Jerka

Przerwa

11:00 – 11:30

Wykluczenie wykonawcy z postępowania z uwagi na naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną – najnowsze orzecznictwo KIO i pułapki czyhające na wykonawców

11:30 – 12:10

r. pr. Aleksandra Płudowska

Wznowienie zamówienia publicznego jako narzędzie pozwalające na ograniczenie liczby prowadzonych postępowań – czy to się opłaca?

12:10 – 12:50

Michał Zastrzeżyński

Odpowiedzialność kierownika zamawiającego z tytułu dyscypliny finansów publicznych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

12:50 – 13:30

r. pr. Anna Packo

Obiad

13:30 – 15:00

Samodzielne unieważnianie czynności przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne w praktyce i orzecznictwie

15:00 – 15:40

adw. Grzegorz Mazurek

Ustalanie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało ono wpływ na obowiązek stosowania pzp albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości. Odpowiedzialność zamawiającego w tym zakresie

15:40 – 16:20

Agata Hryc-Ląd

Compliance w zamówieniach publicznych – co jest dozwolone w kontaktach pracowników zamawiającego z wykonawcami (normy prawne i etyczne)?

16:20 – 17:00

r. pr. Wojciech Piórkowski

Kolacja

19:00

Dzień 3

14 czerwca 2024

piątek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej progu stosowania pzp

9:00 – 9:40

Magdalena Michałowska

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych – jak skutecznie udowodnić, że zaproponowana przez wykonawcę w ofercie cena nie jest rzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia?

9:40 – 10:20

Adam Wiktorowski

Zawiadomienie kierownika jednostki o naruszeniu dyscypliny finansów w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego skierowane do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

10:20 – 11:00

r. pr. Eliza Grabowska-Szweicer

Podsumowanie i zakończenie Forum

11:00

Wśród prelegentów